THEVAR GURUPOOJAI 2013 in Penang , Malaysia

THEVAR GURUPOOJAI 2013 in Penang , Malaysia

ஓம் முருக !!!

பினாங்கு முக்குலத்தோர் சங்கத்தின் இளைஞர்கள் ஏற்பாட்டில் பசும்பொன் உ. முத்து ராமலிங்கத் தேவர் அய்யாவின் 106-ம் தேவர் ஜெயந்தி / குரு பூஜை எதிர்வரும் 30 அக்டோபர் 2013 இரவு மணி 7.30 அளவில் நமது சங்கம் அலுவகத்தில் நடைபெறுவதால் அனைவரும் இப்பூஜையில் கலந்து சிறப்பிக்கும்படி கேட்டுகொள்கிறோம் . நன்றி வணக்கம் .

Om Muruga !!!

Penang Mukkulathor Sangam youth’s cordially invites all of you to 106th annual commemoration of the birthday of the Indian freedom fighter, politician & ardent devotee of Lord Murugan , Pasumpon U.Muthuramalingam Thevar (Thevar Jayanthi /Guru Poojai) on 30th October 2013 at our Sangam premises from 7.30 p.m onwards . A special prayers and talk followed by light refreshment will be held on this event. May “Thevar Ayya “bless us with good health, wealth and prosperity. Valgha Mukkulam !!!

BEAUTIFUL QUOTES

This is beautiful. Read quietly then send it back on its journey

To realize The value of a sister/brother Ask someone Who doesn’t have one.

To realize The value of ten years: Ask a newly Divorced couple.

To realize The value of four years: Ask a graduate.

To realize The value of one year: Ask a student who Has failed a final exam.

To realize The value of nine months: Ask a mother who gave birth to a stillborn.

To realize The value of one month: Ask a mother Who has given birth to A premature baby.

To realize The Value of one week: Ask an editor of a weekly newspaper.

To realize The value of one hour:
Ask the couple who turned backs and slept without a word.

To realize The value of one minute: Ask a person Who has missed the train, bus or plane..

To realize The value of one-second: Ask a person Who has survived an accident.

Time waits for no one treasure every moment you have. You will treasure it even more when You can share it with someone special.

To realize the value of a friend :LOOSE ONE n see….

The origin of this letter is unknown,But it brings good luck to everyone who passes it on.

Remember….Hold on tight to the ones you love!Do not keep this letter. Send it to friends & family upon whom you wish blessings:)…
Is frnd a necessity in life…?? Imagine ur self without a frnd .. Hw’D u feel at ur office…? Wat’ll u do with ur cell…? Wat abt events Especially ur bday..? Who’s gonna share sorrows…? How u’ll laugh with a high five? Who’ll tease u pairing wit others..? Who’ll care, miss & irritate u? 4wrd it to al those friends who mean a lot to u..
I just did it..
Had an x-ray done today and they found you in my heart. The doctor said if they took you out, i would die, because i could not live without such an amazing friend. Give this heart to everyone who you dont wanna lose in “2013” including me if you care Try to collect twelve (12) its not easy. Be honest! Send this to anyone who made you smile this year…

10 Useful Tips on Draping a Saree

Saree is a perfect feminine attire that accentuates the looks of a woman. It always adds gorgeousness, sensuality and elegance in a woman’s personality. But, have you ever given a thought that an untidy tucked up saree can ruin your looks? To be careful see the following tips. These tips will surely help you in enhancing your personality in saree and not otherwise.

1. If you have a dark complexion then buy dark color sarees that go well with your skin tone. Go for colors like green, maroon or dark pink etc.

2. If you are on a heavier side i.e. chubby woman, you should buy Georgette, Chiffon or Chignon sarees. These fabrics will stick to your body and will help you look slimmer. If you love silk then Mysore silk sarees should suit you. These sarees are not too heavy and fluffy.

3. Petite or slim women should go for stiff and fluffy fabrics like Cotton, Tissue, Tussar, Organza etc. This will add volume to your body.

4. If you are short (height) go for small borders instead of bigger ones. Same with the print also, smaller print will make you look slim and wear dark colors.

5. Slim and Tall woman can wear sarees that have big border and big and bold print.

6. Pinup your saree well if your wearing it for office. Its comfortable and easily manageable. It gives a smart and clean look.

7. For an attractive look, you can just leave your pallu loose. Apt for any occasional gathering and parties.

8. Cotton, tissue, Tussar, Silk and Organza sarees need to be ironed and starched properly. Or else they look very untidy.

9. Be careful while pinning your saree. Sometimes bigger pins on the shoulder gives a very clumsy look.

10. Last tip would be for inner skirt– It should be till your ankles and make sure your legs aren’t visible at all. Your inner skirt should not be too flared.

“PARTY MEHNDI – RED CONE”

Please Read and spread to all the girls u know: Guys: to all ur friends, sisters, cousins etc. Please send it around A girl applied Mehndi called “Red Cone” before few months of her wedding, after applying that mehndi her hands n legs got seriously infected with some disease, so doctors suggested to cut off her hand n legs .. Instead her parents gave her poison.. Please Pass it on! This cone is available everywhere with the name of “PARTY MEHNDI RED CONE” Kindly dont apply it!!! Because it contains dangerous chemicals which can take ur life! Dont think evn for a minute not to forward it bcz DIWALI N EID is nearer girls buy such cones(plz save other’s life) Its 0ur duty plz.. AND ASK YOUR SISTERS AND COUSINS NOT TO USE IT

Dedicated to A Mother:

Dedicated to A Mother:

1. Your mother carried you for 9 months bearing pain upon pain.

2. During this time, she could not eat because of you !
She could not sleep because of you !

3. When you were a baby, she spent every minute of her life looking after you !

4. She only slept when you slept !
She only ate after you had eaten !

5. She was patient and loved you even when you cried all night and when you cried all day !

6. She taught you how to walk,
how to speak, how to eat, she taught you how to live !

7. When you fall ill, she looks after you !

8. She always cooks and prepared food for you !

9. She buys you whatever you ask for !

10. She loves you unconditionally !

“Be Grateful to Your Mother”

25 AWESOME TIPS FOR BEAUTIFUL LIFE!!!

 • 25 AWESOME TIPS FOR BEAUTIFUL LIFE!!!

  1. Take a 10-30 minute walk every day. & while you walk, SMILE.
  It is the ultimate antidepressant.
  2. Sit in silence for at least 10 minutes each day.
  3. When you wake up in the morning, Pray to ask God’s
  guidance for your purpose, today.
  4. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food
  that is manufactured in plants.
  5. Drink green tea and plenty of water. Eat blueberries, broccoli, and almonds.
  6. Try to make at least three people smile each day.
  7. Don’t waste your precious energy on gossip, energy vampires, issues of the past,
  negative thoughts or things you cannot control.
  Instead invest your energy in the positive present moment.
  8. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a
  college kid with a maxed out charge card.
  9. Life isn’t fair, but it’s still good.
  10. Life is too short to waste time hating anyone. Forgive them for
  everything !
  11. Don’t take yourself so seriously. No one else does.
  12. You don’t have to win every argument. Agree to disagree.
  13. Make peace with your past so it won’t spoil the present.
  14. Don’t compare your life to others. You have no idea what
  their journey is all about.
  15. No one is in charge of your happiness except you.
  16. Frame every so-called disaster with these words: ‘In five years,
  will this matter?’
  17. Help the needy, Be generous ! Be a ‘Giver’ not a ‘Taker’
  18. What other people think of you is none of your business.
  19. Time heals everything.
  20. However good or bad a situation is, it will change.
  21. Your job won’t take care of you when you are sick. Your
  friends will. Stay in touch.
  22. Envy is a waste of time. You already have all you need.
  23. Each night before you go to bed ,Pray to God and Be thankful
  for what you’ll accomplish, today !
  24. Remember that you are too blessed to be stressed.
  25.Share this to everyone on your list to help them lead a happier
  life…!!!!

 

 

 

Life is beautiful!!!

Life is beautiful!!!

Nice article from Swami Vivekananda….

I once had a friend who grew to be very close to me.

Once when
we were sitting at the edge of a swimming pool,she filled the palm of
her hand with some water and held it before me, and said this:

 1. “You see this water carefully contained on my hand? It symbolizes Love.”

This was how I saw it:

As long as you keep your hand caringly open and allow it to remain
there,it will always be there.

However, if you attempt to close your
fingers round it and try to posses it, it will spill through the first
cracks it find .

This is the greatest mistake that people do when they
meet love…they try to posses it, they demand, they expect… and just
like the water spilling out of your hand,
love will retrieve from you. For love is meant to be free, you
cannot change its nature.

If there are people you love, allow them to be
free beings.
Give and don’t expect.

Suggest, but don’t order.

Ask, but never demand.

It might sound simple, but it is a lesson that may take a lifetime
to truly practice.
It is the secret to true love.
To truly practice it,
you must sincerely feel no expectations from those who you love, and yet
an unconditional caring.”
Life is not measured by the number of breaths we take; but by the
moments that take our breath away…..